Stacks Image 4
Stacks Image 5
Stacks Image 6
Stacks Image 36

Algemene voorwaarden De HondenherderArtikel 1-definities1.1 Opdrachtnemer; medewerker van de Hondenherder gevestigd in Assen;
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);
1.3 Opdracht; het uitlaten of verzorgen van honden;
1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 -algemeen2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;
2.2 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;
2.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee;

Artikel 3 -rechten en plichten opdrachtnemer3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer;
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);
3.3.Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten;
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) tussen 60 minuten en 90 minuten uit;
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om;
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken;
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid;
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever;
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband
3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;

Artikel 4 -rechten en plichten opdrachtgever4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail-en kennelhoest enting ontvangen;
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken;
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd;
4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn;

Artikel 5 -Aansprakelijkheidsstelling5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld;
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en);
5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond;
5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;
5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ;
5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

Artikel 6 -Betalingen6.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling.
6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 12 uur voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht;